10.2. a) Resolución listado definitivo de solicitudes admitidas a trámite

10.2. a) Resolución listado definitivo de solicitudes admitidas a trámite