Resolucións Erasmus 2013/14

Bienvenidos

El blog de actualidad de la Escuela Universitaria de Magisterio CEU de Vigo

Ir a Inicio

III Certame “Contos para nenos”

III Certame “Contos para nenos”
 
Escuela Universitaria CEU de Magisterio Vigo (curso 2012-13)
DÍA 17 DE MAIO: DÍA DAS LETRAS GALEGAS
 
 BASES:
 
·        Poderá concorrer a este certame o alumnado matriculado no curso académico 2012-2013 da Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo.
·        O tema do conto, que deberá ser inédito e estar escrito en lingua galega, será de libre elección.
·        O traballo presentado non pode ter sido premiado en ningún outro certame.
·        Os traballos presentados terán unha extensión máxima de 12 follas. Presentaranse por triplicado (orixinal e dúas copias en cor), escritos a ordenador ou mecanografados a unha soa cara e a dobre espazo en papel DIN A4. Os escritos a ordenador empregarán a letra Comic Sans MS de tamaño 12.
·        Os traballos, que poderán vir acompañados de ilustracións cuxa técnica e formato tamén será de libre elección, só terán como único elemento identificativo un pseudónimo. Polo dito, non poderán ter ningunha nota e/ou inscrición que poida contribuír ao coñecemento da súa autoría. Ademais, entregaranse acompañados dun sobre pechado no que figure o título do conto e o pseudónimo utilizado. No interior do sobre incluiranse os datos de identificación do autor ou autora tales como nome, apelidos e curso.
·        Os participantes poderán entregar os seus traballos na biblioteca do Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo ata as 20.30 horas do día 2 de abril de 2013.
·        O xurado estará composto por cinco membros do claustro de profesores e da biblioteca da Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo. Este xurado concederá un único premio e poderá declarar deserto o certame se así o considera oportuno. Así mesmo, o seu ditame será comunicado ao gañador ou gañadora o día 4 de abril de 2013.
·        O premio consistirá nun lote de libros (valorado en 150 euros) que poderá escoller o gañador ou gañadora nunha librería determinada polo Centro.
·        A participación neste certame presupón a aceptación das bases.

CONCURSO «Cuéntame un cuento»

Escuela Universitaria CEU de Magisterio Vigo (curso 2012-13)

DÍA 2 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
DÍA 23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO 

 BASES:

 ¨ Podrá participar en “Cuéntame un cuento” todo el alumnado matriculado en el curso académico 2012-2013 docentes y personal no docente de la  Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo.

 ¨ Los participantes dispondrán de un máximo de 20 minutos para narrar un cuento clásico o actual de autor , en lengua gallega o castellana.
 ¨ Además de la voz y la gestualidad, la narración del cuento podrá acompañarse de instrumentos musicales, dibujos, carteles, marionetas, etc. (No se podrá hacer uso de escenarios)
 ¨ La participación deberá ser individual o en grupos formados por un máximo de cuatro personas.
 ¨ El trabajo presentado no puede haber sido premiado en ningún otro certamen.
 ¨ Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la biblioteca de la Escuela entre el 11 de marzo y el 2 de abril (inclusive) en su horario habitual. En  el momento de la inscripción deberán indicar su nombre, apellidos y curso, así como el título y autor del cuento .
 ¨ La actividad de “Cuentacuentos” tendrá lugar el jueves 4 de abril a las 10,30 h. en el Aula de Psicomotricidad.
¨ El jurado estará compuesto por tres miembros del claustro de profesores y de la biblioteca de la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo. Este jurado concederá un único premio y podrá declarar desierto el certamen si así lo considera oportuno. Su dictamen será comunicado al ganador o ganadora el día 4 de abril de 2013.
¨ El premio consistirá en un lote de libros (valorado en 120 euros) que podrá elegir el ganador o ganadora en una librería determinada por el Centro.
¨ La participación en este concurso “Cuéntame un cuento” presupone la aceptación de las bases, así como de la interpretación que de las mismas efectúe el jurado.